Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT
Tillgång till läkemedel och medicinteknik centralt vid fortsatt pandemi
1 september, 2020 SAMTIT

Tillgång till läkemedel och medicinteknik centralt vid fortsatt pandemi

Läkemedelsverket har idag, på regeringens uppdrag, överlämnat en rapport som redovisar insatser som fortsättningsvis kan bli aktuella i olika skeden av en eventuell andra utbrottsvåg av pandemin covid-19 för att stärka tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.

Många olika faktorer påverkar efterfrågan och tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter. Under den pågående pandemi har efterfrågan av vissa läkemedel ökat kraftigt, samtidigt som tillgången i flera fall varit begränsad. Tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter är i hög grad beroende av efterfrågan, produktion, distribution och rörlighet på den globala marknaden.

– Flera av de länder som står för den huvudsakliga globala produktionen av läkemedel och medicinteknik har drabbats hårt av pandemin, och det påverkar dels produktionskapaciteten, dels de inhemska behoven av läkemedel. Sverige är därför i hög grad beroende av omvärlden för att kunna erbjuda en säker och effektiv sjukvård, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket.

En avgörande faktor för att kunna arbeta med tillgången är ett fortsatt bra samarbete med andra aktörer, till exempel nationella och europeiska myndigheter, liksom dialog med regionerna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), tillverkare, distributörer och apotek.

I rapporten redovisar Läkemedelsverket olika typer av insatser utifrån tre olika scenarion som utformats av Folkhälsomyndigheten. Oavsett vilket scenario som blir verklighet i Sverige finns risk för försvårad tillgång på läkemedel och medicintekniska produkter, både nationellt och globalt. Det gäller även produkter som inte används för behandling av covid-19.

Ytterligare behov som myndigheten identifierat vid en fortsättning på pandemin är bland annat;

  • Internationella insatser för att minska risken för restriktioner som påverkar rörligheten av läkemedel och medicintekniska produkter.
  • System som visar nationell lägesbild för tillgång och efterfrågan på läkemedel och som ger överblick över lagerstatus, förskrivning och försäljning av läkemedel. Läkemedelsverket kan, på regeringens uppdrag, ta ansvar för systemet.
  • Tydliggörande av ansvarsfördelning för upphandling och inköp av medicintekniska produkter till hälso- och sjukvård och andra aktörer.
  • System som innehåller exponeringsdata, samt arbetssätt för nationell vaccinationsuppföljning behöver utvecklas. Syftet är att möjliggöra löpande uppföljning av läkemedelssäkerhet när vaccin mot covid-19 kommer att börja användas.

Läs rapport m.m på Läkemedelsverkets hemsida.

Kommentarer

För att dyka djupare i vårt innehåll kan du bli medlem eller logga in.